Ocena ryzyka

Robotnik korzystający z tabletu

Ocena ryzyka polega na regularnym badaniu wszelkich perspektyw pracy, w celu ustalenia możliwych zagrożeń w danym przedsiębiorstwie. Poprawnie przeprowadzona analiza tego typu pozwala na likwidację ewentualnych niebezpieczeństw, jakie mogą mieć miejsce w danym zakładzie pracy. Moja firma specjalizuje się w wykonywaniu rzetelnych i szczegółowych ocen ryzyka zawodowego. Dogłębnie sprawdzam każdy element pracy, warunki oraz zakres obowiązków pracowników, a następnie przekazuję konkretne rady i propozycje środków zaradczych.

Przebieg procesu analizy oceny ryzyka zawodowego

Ocenę ryzyka zawodowego w przypadku większych przedsiębiorstw mogą przeprowadzić wyłącznie uprawnieni do tego fachowcy, w tym specjaliści ds. BHP. Według zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy najlepiej, aby proces tego typu analizy przebiegał w prostych 5 krokach:

1. zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji, w tym ustalenie zakresu obowiązków danego pracownika itp.,
2. identyfikowanie zagrożeń, określenie ich do każdego typu stanowiska, 
3. oszacowanie ryzyka, ten etap analizy można przeprowadzić przy pomocy jednej z trzech metod – Wstępna Analiza Zagrożeń (PHA), Analiza Bezpieczeństwa Pracy (JSA), Wskaźnik Ryzyka (RISC SCORE),
4. wybranie odpowiednich działań, które wyeliminują bądź znacznie ograniczą wystąpienie danego zagrożenia,
5. sporządzenie dokumentacji wyników oceny analizy ryzyka, która powinna ona zawierać opis badanego stanowiska, określony wynik, środki profilaktyczne, a także datę oraz podpis osoby wykonującą tę analizę.